انتخاب واحد درس با پیش نیاز آن

Last Updated on Thursday, 14 July 2016 12:59 | Hits: 5546

دانشجویان گرامی

در صورت تمایل به گذراندن دروس، همراه با پیش نیاز به دلیل عدم انتخاب و یا افتادن درس، که موجب عقب ماندگی تحصیلی می شود تکمیل فرم انتخاب واحد درس با پیش نیاز درس الزامیست  .