گواهی اشتغال به تحصیل

Last Updated on Thursday, 14 July 2016 12:59 |

 جهت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل، به ایمیل آموزش  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. درخواست خود را با بیان نام و نام خانوادگی، نام پدر ، شماره دانشجویی و مرکزی که گو اهی برای آنجا صادر می شود، ارسال نمایید.