دانش آموختگان رشته علوم تغذیه

Published Date | Hits: 3377

نام و نام خانوادگی

نیمسال ورود

سال فراغت از تحصیل

محل اشتغال /ادامه تحصیل در مقطع ارشد

عکس

 

زهرا خراسانچی

 

مهرماه 90

 

شهریور 94

 

علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

مینا صفری بیدختی

 

مهرماه 90

 

شهریور 94

 

علوم تغذیه پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

لیلا سادات بهرامی

 

مهرماه 90

 

شهریور 94

 

علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 فاطمه رحمانی

 

مهرماه 90

 

شهریور 94

 

بیمارستان پورسینا آشخانه

 

نیلوفر نصیری

 

مهرماه 90

 

شهریور 94

 

در مرکز بهداشت پاکدشت تهران

 

مهسا نعیمی

 

مهرماه 90

 

شهریور 94

 

مرکز بهداشت انصار طبرسی شمالی مشهد

 

فائزه عباسی

 

مهرماه 90

 

شهریور 94

 

مرکز بهداشت سلمان فارسی مشهد

 

خدیجه غفوری

 

مهرماه 90

 

شهریور 94

 

کلینیک خصوصی کرمان شهرآورد

 

نادیه حاجی زاده

 

مهرماه 90

 

دی 94

 

مرکز بهداشت خیام مشهد

 

آزاده سنجردی

 

مهرماه 90

 

شهریور 94

 

 مرکز سلامت جامعه بافتی مشهد

 

منا شیری بابادی

 

مهرماه 90

 

شهریور 94

 

بیمارستان بوستان اهواز

 

منا عرب

 

مهرماه 90

 

شهریور 94

 


مرکز بهداشت خواجه ربیع

 

فریبا خداشناس

 

مهرماه 90

 

شهریور 94

 

تاسیس مطب

 

ساجده جانداری

 

مهرماه 91

 

شهریور 95

 

علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 علیرضا غفلتی

 

مهرماه 91 

 

شهریور 95 

 

علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یزد

 

ثمینه السادات عابدی

 

مهرماه 91

 

شهریور 95

 

علوم تغذیه دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

 

فاطمه اسحاقی زاده

 

 

مهرماه 91

 

 

 مرداد 95

 

                  مرکز بهداشت امام خمینی تایباد

 

یگانه بکائیان

 

مهرماه 91

 

 مرداد 95

                       

                        مرکز بهداشت نیشابور

 

 

نگار تاج‌محمدی

 

مهرماه 91

 

 

  خرداد 95

           

 

                    شبکه بهداشت و درمان تایباد

 

 

سمانه حیدری

 

مهرماه 91

 

 

  خرداد 95 

    

                    بیمارستان سجادیه تربت جام

 

 

مریم زینلی

 

مهرماه 91

 

 

   خرداد 95

               

 

                          بیمارستان تربت حیدریه

 

 

 

مهسا ساجدی

 

 

مهرماه 91

 

 

 

 مرداد 95 

                      

 

                          مرکز بهداشت سرخس

 
 

 

 

نگین شیرپی

 

 

مهرماه 91

 

 

 

    مرداد95

                      

 

مرکز بهداشت نیشابور 

 

 

افسانه کرمی

 

 

مهرماه 91

 

 

   مرداد 95

 

 

مرکز بهداشت مشهد

 

 

 زینب کیافر

  

 

مهرماه 91

 

 

    مرداد 95

 

 

مرکز بهداشت اسفراین

 

 

رضوان پور علی محمدی

 

مهرماه 91

 

  شهریور 95

 

کلینیک تخصصی رژیم درمانی در تهران

 

 

آوا حسن پور

 

 

مهر ماه 91

 

 

شهریور 95

 

 

بیمارستان آریا در مشهد