دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی

Published Date | Hits: 3358

نام و نام خانوادگی

نیمسال ورود

سال فراغت از تحصیل

محل اشتغال ادامه تحصیل در مقطع ارشد

عکس

سجاد ناصری

مهرماه 90

شهریور 94

ویروس شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

كيانا كتابی

مهرماه 90

شهریور 94

ویروس شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اميد پوراسماعيل

مهرماه 90

شهریور 94

میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

             

آرمين مختاريه

مهرماه 90

شهریور 94

بیوشیمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اعظم رستگارمقدم

مهرماه 90

شهریور 94

ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

آیلین ابراهیم زاده

مهرماه 90

شهریور 94

بیوشیمی بالینی پردیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

هديه منفرد

مهرماه 90

شهریور 94

طرح در بیمارستان قائم مشهد

اكرم كريمی

مهرماه 90

شهریور 94

طرح در بیمارستان بنت الهدی بجنورد

مليحه آقاسيان

مهرماه 90

شهریور 94

طرح در بیمارستان امام خمینی شیروان

زهرا جدی

مهرماه 90

شهریور 94

طرح در مرکز بهداشت گلبهار

مهرداد جعفری

مهرماه 90

شهریور 94

طرح در بیمارستان هاشمی نژاد مشهد

حكيمه حدادزاده نيری

مهرماه 90

شهریور 94

طرح در بیمارستان قائم مشهد

محبوبه رضاپورمقدم

مهرماه 90

تیر 95

طرح در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد

آزاده زنجانی احمدي

مهرماه 90

بهمن 94

طرح در بیمارستان تربت جام

مينا سفری

مهرماه 90

شهریور 94

طرح در مرکز بهداشت نصرآباد

پريسا شعاع حسينی

مهرماه 90

شهریور 94

طرح در بیمارستان قائم مشهد


منا هاشم زاده

مهرماه 90

شهریور 94

طرح در دانشکده پیراپزشکی مشهد

حسام ترابی

مهرماه 90

 

شهریور 94

 

طرح در بیمارستان دکتر شریعتی مشهد

مهرداد مصدق

مهرماه 91

شهریور 95

میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  
امینه دلیر مهرماه 91  شهریور 95  میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران  
زهرا محمدی مهرماه 91   شهریور 95   انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران   
 آتنا صادقی مهرماه 91    شهریور 95    میکروب شناسی پزشکی دانشگاه شاهد تهران
 
پرهام احمدزاده مهرماه 90 شهریور 95     انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
ملیکا مرادی مهرماه 91 شهریور 95      میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
هانیه ریاحی مهرماه 91  شهریور 95       میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
زهرا باقری مهرماه 91 شهریور 95      میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
ساجده کیخسروی مهرماه 91 شهریور 95      میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
پریسا چرخی مهرماه 91 شهریور 95      میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه محصل با شوق مهر ماه 90 شهریور 95 طرح در بیمارستان قائم مشهد
فاطمه گرجی مهر ماه 90 تیر 95 طرح در بیمارستان شفا کرمان
آزاده گردابی مهرماه 91 شهریور 95 طرح در بیمارستان واحد استهبان
مهناز قاسمی مهر ماه 91 شهریور 95 طرح در بیمارستان چناران