نشریه مکعب علمی وارستگان

Published Date | Written by محمدزاده Hits: 868

مدیرمسئول: دکتر فاطمه کیفی

مدیر اجرایی: وحید یعقوبی

سردبیر: زهرا ناطقی

هیات تحریریه:

زهرا جوانمرد

مهسا عطاریان

زهرا دهقانی

فاطمه پناهی

سارا شرافتی

ساناز قادری

سمانه رستم پرور

ویس هاشم نیا

مهتاب زمانیان

المیرا نوری

مینا شاهی

نیلوفر سخاوتی

زهرا سادات حسینی

محمد حافظ نیا

امیر احمدی

زهرا ناطقی

نشریه علمی _ دانشجویی مکعب علمی

سال اول ، شماره اول، بهار 96

سردبیر: زهرا ناطقی

 

 

دانلود

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال سوم ، شماره چهارم، بهار 95

مدیر مسئول و سردبیر: زینب کیافر

 

 

دانلود

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال دوم ، شماره سوم، مهر 94

مدیرمسئول: علیرضا غفلتی

سردبیر: زینب کیافر

 

 

دانلود

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال اول ، شماره دوم، بهمن 93

مدیر مسئول: علیرضا غفلتی

سردبیر: زینب کیافر

 

 

دانلود

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال اول ، شماره اول، بهار 93

مدیر مسئول: علیرضا غفلتی

سردبیر: زینب کیافر

 

 

دانلود