نشریه پرانتز باز

Published Date | Written by محمدزاده Hits: 2131

مدیرمسئول: علیرضا غفلتی

سردبیر: زینب کیافر

هیات تحریریه:

امین اعلایی

غزاله رضایی

زهرا نامخواه

کوثر رنجبر

زهرا علی تنه

فاطمه مولوی

محمد غفاری

مسعود آخرتی

محمد سویزی

محمدرضا حسینی

سیده سارا ابراهیمی موسوی

نشریه فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال سوم ، شماره پنجم، پائیز 95

سردبیر: مه لقا نیک باف

 

 

دانلود

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال سوم ، شماره چهارم، بهار 95

مدیر مسئول و سردبیر: زینب کیافر

 

 

دانلود

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال دوم ، شماره سوم، مهر 94

مدیرمسئول: علیرضا غفلتی

سردبیر: زینب کیافر

 

 

دانلود

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال اول ، شماره دوم، بهمن 93

مدیر مسئول: علیرضا غفلتی

سردبیر: زینب کیافر

 

 

دانلود

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال اول ، شماره اول، بهار 93

مدیر مسئول: علیرضا غفلتی

سردبیر: زینب کیافر

 

 

دانلود