آیین نامه شرکت در همایش‌ها

Last Updated on Monday, 26 October 2015 15:15 | Hits: 5296

1- دانشجویانی که یکی از شرایط زیر را دارا باشند می توانند یک بار در سال از طرف مرکز در همایش ها شرکت کنند.الف) دانشجویانی که یکی از شرایط زیر را دارا باشند می توانند یک بار در سال از طرف مرکز در همایش ها شرکت کنند.

  1. دانشجویانی که در کمیته های علمی و فرهنگی عضو فعال هستند.
  2. دانشجویانی که مقاله شفاهی یا پوستر پذیرفته شده در همایش مورد نظر دارند.
  3. دانشجویانی که دارای معدل بالای 17 هستند.

2- کارکنان و اعضای هیات علمی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند می توانند یک بار در سال (برای کارکنان) و دو بار در سال (برای اعضای هیات علمی) از طرف مرکز در همایش ها شرکت کنند.

  1. دارای مقاله شفاهی یا پوستر پذیرفته شده باشند.
  2. از طرف ریاست مرکز مامور به حضور در همایش باشند.

3- افراد شرکت کننده در همایش باید برای دریافت هزینه شرکت در همایش اقدامات زیر را انجام دهند:

  1. ارائه گواهی حضور در همایش
  2. فیش بانکی یا رسید پرداخت هزینه ثبت نام و هزینه رفت و آمد
  3. ارائه گزارش مکتوب و کامل از همایش

4- هزینه پرداخت شده در سال تحصیلی 94-93 حداکثر مبلغ 130 هزار تومان می باشد.
5- هزینه پرداختی بند د مربوط به همایش های خارج از مشهد می باشد. برای شرکت در همایش های داخل مشهد هزینه ای پرداخت نمی شود. ولی موارد زیر برای شرکت در همایش های داخل مشهد برقرار است:

  1. حضور در همایش های داخل مشهد برای اعضای هیئت علمی و همکاران با موافقت ریاست مرکز، ساعت کاری محسوب می شود.
  2. حضور در همایش های داخل مشهد برای دانشجویان با موافقت آموزش، غیبت در کلاس محسوب نمی شود.

6- مسئولیت اعزام دانشجویان با وارستگان نیست و مرکز در این خصوص تعهدی نمی پذیرد. خود دانشجویان باید در همایش ثبت نام کنند، بلیت رفت و برگشت بگیرند و برای اسکان اقدام کنند. مرکز پس از بازگشت دانشجویان از همایش در صورت تسلیم گواهی حضور و ارائه گزارشی مکتوب از همایش، مبلغ مشخص شده در پروتکل را به آن ها پرداخت می کند.