پروتکل استفاده از اینترنت

Last Updated on Wednesday, 08 June 2016 12:28 | Hits: 2915

1. حجم اینترنت برای دانشجویان کارشناسی 1 گیگابایت و برای دانشجویان ارشد 2گیگابایت می‌باشد.

2. حجم اینترنت اختصاصی نمایندگان 500 مگابایت علاوه بر یک گیگابایت که هر دانشجو دارد می‌باشد.

3. حجم اینترنت اختصاصی برای فعالان کمیته علمی و فرهنگی 500 مگابایت علاوه بر یک گیگابایت که هر دانشجو دارد می‌باشد.

4. حجم اینترنت اختصاصی کاردانشجویی  2 گیگابایت علاوه بر یک گیگابایت که دارند می‌باشد.

5. در صورت اتمام حجم اینترنت، بعد از مصرف میزان حجم اولیه رایگان خود می‌توانید اقدام به خرید اینترنت نمایید.