معرفی مدیریت دانشجویی فرهنگی

Last Updated on Monday, 13 March 2017 11:36 | Hits: 9027

مهندس مصطفی جهانگیر

  سمت

  مدیر دانشجویی و فرهنگی

 

  ایمیل

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  شماره تماس

  35091160 داخلی 102

  مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- دکتری مدیریت

 رزومه

  مشاهده

 

مجید رزمی

  سمت

  مسئول تربیت بدنی

  ایمیل

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  شماره تماس

  35091160 داخلی 202

  مدرک تحصیلی

  کارشناسی مهندسی کشاورزی

 

آزاده قائینی

  سمت

  مسئول مشاوره دانشجویی

  ایمیل

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  شماره تماس

    35091160 داخلی 332

  مدرک تحصیلی

  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

 گلسا خواجه نظام

  سمت

  کارشناس امور دانشجویی  و سرپرست کمیته فرهنگی

  ایمیل

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  شماره تماس

  35091160 داخلی 103

  مدرک تحصیلی

  کارشناسی دبیری علوم