FA - EN

1- دانشجویانی که یکی از شرایط زیر را دارا باشند می توانند یک بار در سال از طرف مرکز در همایش ها شرکت کنند.

  1. دانشجویانی که در کمیته های علمی و فرهنگی عضو فعال هستند و فعالیت آنها به تایید معاونت دانشجویی فرهنگی و معاونت پژوهشی رسیده باشد.
  2. دانشجویانی که مقاله شفاهی یا پوستر پذیرفته شده در همایش مورد نظر دارند.
  3. دانشجویانی که جزء رتبه های اول تا سوم هر ورودی هستند.

2- کارکنان و اعضای هیات علمی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند می توانند یک بار در سال (برای کارکنان) و دو بار در سال (برای اعضای هیات علمی) از طرف مرکز در همایش ها شرکت کنند.

  1. دارای مقاله شفاهی یا پوستر پذیرفته شده باشند.
  2. از طرف ریاست مرکز مامور به حضور در همایش باشند.

3- افراد شرکت کننده در همایش باید برای دریافت هزینه شرکت در همایش اقدامات زیر را انجام دهند:

  1. ارائه گواهی حضور در همایش
  2. فیش بانکی یا رسید پرداخت هزینه ثبت نام و هزینه رفت و آمد
  3. ارائه گزارش مکتوب و کامل از همایش یک هفته پس از شرکت در همایش

4- هزینه پرداخت شده در سال تحصیلی 96-95 مربوط به همایشهای خارج از مشهد برای اساتید و دانشجویان واجد شرایط حداکثر مبلغ 160 هزار تومان می باشد.
5- هزینه پرداخت شده در سال تحصیلی 95-96 مربوط به همایشهای داخل مشهد برای اساتید و دانشجویان واجد شرایط حداکثر مبلغ 80 هزارتومان می باشد.

6-حضور در همایش ها، برای اعضای هیئت علمی و همکاران با موافقت ریاست مرکز ساعت کاری محسوب می شود و حضور دانشجویان در همایش ها با موافقت آموزش، غیبت در کلاس محسوب نمی شود.

7- پس از شرکت در همایش ها، مدت زمان یک هفته برای ارسال گزارش، فیش واریزی ثبت نام و گواهی شرکت در نظر گرفته شده است، بدیهی است در صورت عدم ارائه ی به موقع تمامی مدارک به دانشگاه (در فرصت یک هفته ای)، پرداخت هزینه ای از طرف دانشگاه انجام نخواهد گرفت.

8- مسئولیت اعزام دانشجویان با وارستگان نیست و مرکز در این خصوص تعهدی نمی پذیرد. خود دانشجویان باید در همایش ثبت نام کنند، بلیت رفت و برگشت تهیه نموده و برای اسکان اقدام نمایند. مرکز پس از بازگشت دانشجویان از همایش در صورت تسلیم گواهی حضور و ارائه گزارشی مکتوب از همایش، مبلغ مشخص شده در پروتکل را به آن ها پرداخت خواهد نمود.